200 cognados: palabras iguales en inglés y español. My English Goals

¡El inglés y el español tienen más en común de lo que crees! Es cierto que hay muchas palabras diferentes, pero ¡también hay muchas palabras iguales! Estas palabras se llaman cognados.

Mira los cursos y ejercicios gratuitos en nuestra nueva web:  Dominar el inglés

Seguramente has escuchado de «false friends» – también conocido como «cognados falsos«. Son palabras que parecen iguales en inglés y español pero que tienen significados distintos. Hay que tener cuidado con esas palabras, y ya hemos enseñado algunas, y más adelante enseñaremos más.

Pero también deberías conocer los cognados perfectos (true friends?). Estas palabras significan lo mismo en inglés y en español. Se escriben igual. Solo hace falta aprender la diferencia de pronunciación.

Las palabras suelen tener más de un significado

También hay que tener en cuenta que las palabras suelen tener varios significados. Aunque compartan un significado en inglés y español, no quiere decir que siempre signifiquen lo mismo.

Por ejemplo, tanto en inglés como en español, «bar» significa un lugar donde vas para tomar algo. Pero en inglés «bar» también puede referirse a una «barra» (por ejemplo «steel bar» = «barra de acero«). Cuando tengas dudas, busca la palabra rápidamente en WordReference para asegurarte de que conoces el significado.

Así que las palabras que encuentres en esta lista quieren decir lo mismo en inglés y en español, pero recuerda que puede haber otros significados también.

Los cognados perfectos más comunes en inglés y español

Estas palabras se escriben igual en inglés y español, pero se pronuncian diferente. Di estas palabras en voz alta y compara tu pronunciación con la que encuentras aquí:

 • abdominal /æbˈdɑmənəl/
 • abominable /əˈbɑmənəbəl/
 • accidental /ˌæksəˈdɛntəl/
 • actor /ˈæktər/
 • actual /ˈækʧuəl/
 • admirable /ˈædmərəbəl/
 • agenda /əˈʤɛndə/
 • alcohol /ˈælkəˌhɑl/
 • altar /ˈɔltər/
 • angel /ˈeɪnʤəl/
 • animal /ˈænəməl/
 • area /ˈɛriə/
 • artificial /ˌɑrtəˈfɪʃəl/
 • auto /ˈɔtoʊ/
 • aversion /əˈvɜrʒən/
 • balance /ˈbæləns/
 • bar /bɑr/
 • base /beɪs/
 • brutal /ˈbrutəl/
 • cable /ˈkeɪbəl/
 • canal /kəˈnæl/
 • cancer /ˈkænsər/
 • canon /ˈkænən/
 • capital /ˈkæpətəl/
 • carbon /ˈkɑrbən/
 • carton /ˈkɑrtən/
 • casual /ˈkæʒəwəl/
 • central /ˈsɛntrəl/
 • cerebral /ˈsɛrəbrəl/
 • chocolate /ˈʧɔklət/
 • circular /ˈsɜrkjələr/
 • civil /ˈsɪvəl/
 • club /klʌb/
 • cohesion /koʊˈhiʒən/
 • collar /ˈkɑlər/
 • colonial /kəˈloʊniəl/
 • coma /ˈkoʊmə/
 • combustible /kəmˈbʌstɪb(ə)l/
 • combustion /kəmˈbʌsʧən/
 • conclusion /kənˈkluʒən/
 • conductor /kənˈdʌktər/
 • confusion /kənˈfjuʒən/
 • considerable /kənˈsɪdərəbəl/
 • control /kənˈtroʊl/
 • conversion /kənˈvɜrʒən/
 • cordial /ˈkɔrʤəl/
 • criminal /ˈkrɪmənəl/
 • crisis /ˈkraɪsəs/
 • cultural /ˈkʌlʧərəl/
 • debate /dəˈbeɪt/
 • decision /dɪˈsɪʒən/
 • diagonal /daɪˈægənəl/
 • digital /ˈdɪʤətəl/
 • dimension /dɪˈmɛnʃən/
 • director /dəˈrɛktər/
 • disco /ˈdɪskoʊ/
 • division /dɪˈvɪʒən/
 • doctor /ˈdɑktər/
 • drama /ˈdrɑmə/
 • editorial /ˌɛdəˈtɔriəl/
 • electoral /ɪˈlɛktərəl/
 • elemental /ˌɛləˈmɛntəl/
 • eligible /ˈɛləʤəbəl/
 • enigma /ɪˈnɪgmə/
 • error /ˈɛrər/
 • evasion /ɪˈveɪʒən/
 • exclusion /ɪkˈskluʒən/
 • excursion /ɪkˈskɜrʒən/
 • expansion /ɪkˈspænʃən/
 • experimental /ɪkˌspɛrɪˈmɛntəl/
 • explosion /ɪkˈsploʊʒən/
 • expulsion /ɪkˈspʌlʃən/
 • extension /ɪkˈstɛnʃən/
 • exterior /ɪkˈstɪriər/
 • factor /ˈfæktər/
 • familiar /fəˈmɪljər/
 • fatal /ˈfeɪtəl/
 • favorable /ˈfeɪvərəbəl/
 • federal /ˈfɛdərəl/
 • festival /ˈfɛstəvəl/
 • final /ˈfaɪnəl/
 • flexible /ˈflɛksəbəl/
 • formal /ˈfɔrməl/
 • formula /ˈfɔrmjələ/
 • frontal /ˈfrʌntəl/
 • fundamental /ˌfʌndəˈmɛntəl/
 • gala /ˈgælə/
 • gas /gæs/
 • general /ˈʤɛnərəl/
 • genesis /ˈʤɛnəsəs/
 • global /ˈgloʊbəl/
 • grave /greɪv/
 • habitual /həˈbɪʧuəl/
 • hobby /ˈhɑbi/
 • honorable /ˈɑnərəbəl/
 • horizontal /ˌhɔrəˈzɑntəl/
 • horrible /ˈhɔrəbəl/
 • horror /ˈhɔrər/
 • hospital /ˈhɑˌspɪtəl/
 • hotel /hoʊˈtɛl/
 • idea /aɪˈdiə/
 • ideal /aɪˈdil/
 • imperial /ɪmˈpɪriəl/
 • implacable /ɪmˈplækəbəl/
 • incursion /ɪnˈkɜrʒən/
 • individual /ˌɪndəˈvɪʤəwəl/
 • industrial /ɪnˈdʌstriəl/
 • inevitable /ɪˈnɛvətəbəl/
 • inferior /ɪnˈfɪriər/
 • informal /ɪnˈfɔrməl/
 • inseparable /ɪnˈsɛpərəbəl/
 • inspector /ɪnˈspɛktər/
 • interminable /ɪnˈtɜrmənəbəl/
 • invasion /ɪnˈveɪʒən/
 • invisible /ɪnˈvɪzəbəl/
 • irregular /ɪˈrɛgjələr/
 • judicial /ʤuˈdɪʃəl/
 • kilo /ˈkɪˌloʊ/
 • lateral /ˈlætərəl/
 • legal /ˈligəl/
 • liberal /ˈlɪbərəl/
 • literal /ˈlɪtərəl/
 • local /ˈloʊkəl/
 • macho /ˈmɑʧoʊ/
 • maestro /ˈmaɪstroʊ/
 • mango /ˈmæŋgoʊ/
 • mania /ˈmeɪniə/
 • mansion /ˈmænʃən/
 • manual /ˈmænjuəl/
 • marginal /ˈmɑrʤənəl/
 • mate /meɪt/
 • material /məˈtɪriəl/
 • matrimonial /ˌmætrəˈmoʊniəl/
 • medieval /mɪˈdivəl/
 • mediocre /ˌmidiˈoʊkər/
 • melon /ˈmɛlən/
 • memorable /ˈmɛmərəbəl/
 • mental /ˈmɛntəl/
 • menu /ˈmɛnju/
 • metal /ˈmɛtəl/
 • miserable /ˈmɪzərəbəl/
 • moral /ˈmɔrəl/
 • mortal /ˈmɔrtəl/
 • motel /moʊˈtɛl/
 • motor /ˈmoʊtər/
 • multiple /ˈmʌltəpəl/
 • municipal /mjuˈnɪsəpəl/
 • musical /ˈmjuzɪkəl/
 • natural /ˈnæʧərəl/
 • noble /ˈnoʊbəl/
 • normal /ˈnɔrməl/
 • nostalgia /nɔˈstælʤə/
 • opera /óˈpɜrə/
 • opinion /əˈpɪnjən/
 • oral /ˈɔrəl/
 • oriental /ˌɔriˈɛntəl/
 • original /əˈrɪʤənəl/
 • panorama /ˌpænəˈræmə/
 • particular /pərˈtɪkjələr/
 • pasta /ˈpɑstə/
 • pastor /ˈpæstər/
 • patio /ˈpætiˌoʊ/
 • patron /ˈpeɪtrən/
 • peculiar /pəˈkjuljər/
 • penal /ˈpinəl/
 • pension /ˈpɛnʃən/
 • perfume /ˈpɜrfjum/
 • personal /ˈpɜrsɪnɪl/
 • perversion /pərˈvɜrʒən/
 • peseta /pəˈseɪtə/
 • piano /piˈænoʊ/
 • plaza /ˈplɑzə/
 • plural /ˈplʊrəl/
 • popular /ˈpɑpjələr/
 • precision /priˈsɪʒən/
 • pretension /priˈtɛnʃən/
 • principal /ˈprɪnsəpəl/
 • probable /ˈprɑbəbəl/
 • profusion /prəˈfjuʒən/
 • propaganda /ˌprɑpəˈgændə/
 • protector /prəˈtɛktər/
 • provincial /prəˈvɪnʃəl/
 • radical /ˈrædəkəl/
 • radio /ˈreɪdiˌoʊ/
 • real /riəl/
 • region /ˈriʤən/
 • regional /ˈriʤənəl/
 • regular /ˈrɛgjələr/
 • religion /rɪˈlɪʤən/
 • reunion /riˈunjən/
 • revision /riˈvɪʒən/
 • ritual /ˈrɪʧuəl/
 • rural /ˈrʊrəl/
 • secular /ˈsɛkjələr/
 • sentimental /ˌsɛntəˈmɛntəl/
 • serial /ˈsɪˌriəl/
 • sexual /ˈsɛkʃuəl/
 • similar /ˈsɪmələr/
 • simple /ˈsɪmpəl/
 • singular /ˈsɪŋgjələr/
 • sociable /ˈsoʊʃəbəl/
 • social /ˈsoʊʃəl/
 • solar /ˈsoʊlər/
 • solo /ˈsoʊˌloʊ/
 • subversion /səbˈvɜrʒən/
 • superficial /ˌsupərˈfɪʃəl/
 • superior /suˈpɪriər/
 • suspension /səˈspɛnʃən/
 • taxi /ˈtæksi/
 • television /ˈtɛləˌvɪʒən/
 • tension /ˈtɛnʃən/
 • terrible /ˈtɛrəbəl/
 • terror /ˈtɛrər/
 • tolerable /ˈtɑlərəbəl/
 • total /ˈtoʊtəl/
 • transcendental /ˌtrænsənˈdɛntəl/
 • transfusion /trænˈsfjuʒən/
 • triple /ˈtrɪpəl/
 • tropical /ˈtrɑpɪkəl/
 • union /ˈjunjən/
 • universal /ˌjunəˈvɜrsəl/
 • usual /ˈjuʒəwəl/
 • verbal /ˈvɜrbəl/
 • version /ˈvɜrʒən/
 • vertical /ˈvɜrtɪkəl/
 • violin /vaɪəˈlɪn/
 • visible /ˈvɪzəbəl/
 • visual /ˈvɪʒəwəl/
 • vital /ˈvaɪtəl/
 • vulgar /ˈvʌlgər/
 • vulnerable /ˈvʌlnərəbə/

Existen MUCHOS más cognados en inglés y español

Aquí solo hemos visto los cognados perfectos entre el inglés y el español, o sea, las palabras que se escriben exactamente igual en ambos idiomas. Pero existen muchas más palabras que son casi iguales.

En la siguiente lección aprenderás estas palabras casi iguales, y además ¡aprenderás trucos para adivinar palabras en inglés basándote solo en tu conocimiento del español!

Recuerda que si tienes cualquier duda sobre estas palabras, sus significados o sus pronunciaciones, dínoslo en los comentarios.

Pin It on Pinterest